Gorce, Hale Jamniańskie

Murawy bliźniczkowe zajmują w Gorcach pośród siedlisk nieleśnych, znaczący udział powierzchniowy. Łąki bliźniczkowe związane są głównie z wypukłymi stokami o dużym nachyleniu oraz z grzbietami górskimi i szczytowymi partiami wzniesień, gdzie wykształciły się płytkie i ubogie gleby.

Prowadzenie ekstensywnego wypasu owiec z zachowaniem właściwej obsady pastwisk wpływa na zachowanie bioróżnorodności. Zaleca się odbudowę tradycyjnej infrastruktury drewnianej, przygotowanie pastwisk – ze szczególnym uwzględnieniem usuwania ekspansywnych krzewów, grodzenie najcenniejszych fragmentów młak, koszenie fragmentów polan o charakterze górskich łąk kośnych, zakup lokalnych ras owiec i wspieranie tradycyjnych form ochrony owiec przed drapieżnikami (zakup i szkolenie owczarków podhalańskich) itp.

Ochrona czynna polan reglowych to jedno z ważniejszych zadań w obszarze „Ostoi Gorczańskiej”. Jego priorytet wynika przede wszystkim z charakteru zagrożeń w odniesieniu do półnaturalnych siedlisk nieleśnych – zaniechania gospodarki kośnej i pasterskiej i w konsekwencji degradacji siedlisk łąkowych w wyniku wtórnej sukcesji lasu.